Kompetencje kluczowe w szkole

O kompetencjach

Kompetencje kluczowe to te, których wszystkie osoby potrzebują do samorealizacji i rozwoju osobistego, uzyskania szans na zatrudnienie, włączenia społecznego i aktywnego obywatelstwa. Rozwija się je w perspektywie uczenia się przez całe życie, począwszy od wczesnego dzieciństwa przez całe dorosłe życie, za pomocą uczenia się formalnego, pozaformalnego i nieformalnego.

Kompetencje kluczowe

 
w zakresie rozumienia
i tworzenia informacji

Umiejętność rozumienia i tworzenia informacji to zdolność identyfikowania, rozumienia, wyrażania, tworzenia i interpretowania pojęć, uczuć, faktów i opinii w mowie i piśmie...

w zakresie wielojęzyczności

Ta kompetencja określa zdolność właściwego i skutecznego korzystania z różnych języków w celu porozumiewania się.

matematyczne oraz w zakresie nauk przyrodniczych, technologii
i inżynierii

Umiejętność rozwijania i wykorzystywania myślenia matematycznego...

cyfrowe

Kompetencje cyfrowe obejmują pewne, krytyczne i odpowiedzialne korzystanie z technologii
cyfrowych i interesowanie się nimi do celów uczenia się.

osobiste, społeczne
i w zakresie uczenia się

To zdolność autorefleksji,
skutecznego zarządzania czasem i informacjami, 

konstruktywnej pracy z innymi osobami ...

obywatelskie

To zdolność działania jako odpowiedzialni obywatele oraz pełnego uczestnictwa w życiu obywatelskim i społecznym, na podstawie rozumienia koncepcji i struktur społecznych...

Testimonials

“I'm a testimonial. Click to edit me and add text that says something nice about you and your services.”

Jason Strauss
CEO of ML Associates

w zakresie przedsiębiorczości

Odnoszą się do zdolności wykorzystywania szans
i pomysłów oraz przekształcania ich w wartość dla innych osób. 

Przedsiębiorczość opiera się na kreatywności... 

w zakresie świadomości
i ekspresji kulturalnej

Obejmują rozumienie sposobów kreatywnego wyrażania i wymiany pomysłów i znaczeń w różnych kulturach...

 

Wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych

Kompetencje kluczowe to dynamiczne połączenie wiedzy, umiejętności i postaw, które uczący się musi rozwijać przez całe życie, począwszy od najmłodszych lat. Włączająca edukacja, szkolenie i uczenie się przez całe życie, charakteryzujące się wysokim poziomem jakości, zapewniają wszystkim szansę rozwijania kompetencji kluczowych, a więc podejścia ukierunkowane na kompetencje mogą być stosowane we wszystkich systemach kształcenia, szkolenia i uczenia się przez całe życie.
Zidentyfikowano trzy wyzwania dla wspierania ukierunkowanego na kompetencje kształcenia, szkolenia i uczenia się w perspektywie uczenia się przez całe życie:

- stosowanie różnorodnych podejść do uczenia się i jego kontekstów;

- wsparcie dla nauczycieli i pozostałej kadry edukacyjnej;

- ocena i walidacja rozwoju kompetencji.
Dla sprostania tym wyzwaniom można określić pewne dobre praktyki.

Dokumenty europejskie

Podstawy programowe

Podstawa programowa – w polskim prawie oświatowym obowiązkowy na danym etapie edukacyjnym zestaw treści nauczania oraz umiejętności, które muszą być uwzględnione w programie nauczania i umożliwiają ustalenie kryteriów ocen szkolnych i wymagań egzaminacyjnych.