Dokumenty

01.

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

ZALECENIE RADY z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie - zobacz TUTAJ

02.

Wniosek z dnia 17 stycznia 2018

ZALECENIE RADY w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życiezobacz TUTAJ

Zawiera Uzasadnienie:

- kontekst wniosku,

- podstawa prawna, pomocniczość i proporcjonalność,

- wyniki ocen i konsultacji.

03.

Załącznik do Wniosku z dnia 17 stycznia 2018 dotyczącego zalecenia Rady w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie - zobacz TUTAJ

Zawiera Europejskie ramy odniesienia:

- tło i cele,

- opis kompetencji,

- wsparcie rozwoju kompetencji.

04.

Podstawa programowa wychowania  przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej -
z komentarzem.

Celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka. Wsparcie to realizowane jest przez proces opieki, wychowania i nauczania – uczenia się, co umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna. W efekcie takiego wsparcia dziecko osiąga dojrzałość do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji.

Podstawa programowa -  zobacz TUTAJ

Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej.

Kształcenie w szkole podstawowej stanowi fundament wykształcenia. Zadaniem szkoły jest łagodne wprowadzenie dziecka w świat wiedzy, przygotowanie do wykonywania obowiązków ucznia oraz wdrażanie do samorozwoju. Szkoła zapewnia bezpieczne warunki oraz przyjazną atmosferę do nauki, uwzględniając indywidualne możliwości i potrzeby edukacyjne ucznia. Najważniejszym celem kształcenia w szkole podstawowej jest dbałość o integralny rozwój biologiczny, poznawczy, emocjonalny, społeczny i moralny ucznia.

Podstawa programowa - zobacz TUTAJ

05.
06.

Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego
i piecioletniego technikum.

Kształcenie ogólne w szkole ponadpodstawowej tworzy programowo spójną całość i stanowi fundament wykształcenia, umożliwiający zdobycie zróżnicowanych kwalifikacji zawodowych, a następnie ich doskonalenie lub modyfikowanie, otwierając proces uczenia się przez całe życie.

Podstawa programowa - zobacz TUTAJ

07.

Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły II stopnia.

Celem edukacji w branżowej szkole II stopnia jest przygotowanie uczniów do uzyskania kwalifikacji zawodowych, a także, jak w przypadku innych typów szkół, do pracy i życia w warunkach współczesnego świata. Poza kształceniem zawodowym, branżowa szkoła II stopnia ma za zadanie wyposażyć uczniów w odpowiedni zasób wiedzy ogólnej, która stanowi fundament wykształcenia, otwierając proces uczenia się przez całe życie.

 

Podstawa programowa - dla uczniów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum - zobacz TUTAJ

Podstawa programowa - dla uczniów będących absolwentami ośmioletniej szkoły podstawowej - zobacz TUTAJ

08.

Inne dokumenty:

- Powszechna Deklaracja Praw Człowieka - zobacz TUTAJ

- Deklaracja UNESCO w sprawie edukacji dla wszystkich – (Education for Ali) - zobacz TUTAJ

- Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji  kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie z załącznikiem - zobacz TUTAJ

- Ustawa Prawo oświatowe – preambuła i np. art. 1 ust. 12 i dalsze - zobacz TUTAJ

- Rozporządzenie MEN w sprawie wymagań wobec szkół i placówek oświatowych - zobacz TUTAJ