Realizujemy kompetencje kluczowe - metody nauczania -

jak pracować z uczniami?

webquest

Rodzaj metody projektów zorientowanej na uczniowskie badania w oparciu o instrukcję umieszczoną na stronie internetowej. Wyjściowym źródłem informacji w badaniach uczestników projektu jest Internet. Źródła online mogą być uzupełnione materiałami podręcznymi.

gra dydaktyczna

Metoda nauczania wykorzystująca grę jako formę ułatwiającą zdobywanie wiedzy i umiejętności. Czynnikiem charakteryzującym tę metodę jest zabawa, która jest niezwykle przydatna w procesie uczenia.

metoda inscenizacji

Polega na inscenizacji pewnego zdarzenia. Część uczniów staje się aktorami i odgrywa przydzielone przez nauczyciela role zgodnie z przygotowanym scenariuszem. ... W tej metodzie nie ma typowego dla teatru podziału na aktorów i publiczność. Wszyscy są aktywnymi uczestnikami zajęć.

metoda projektów

Metoda projektów – jedna z metod nauczania zaliczana zwykle do metod praktycznych, rzadziej do metod aktywizujących. Metoda polega na samodzielnym realizowaniu przez uczniów zadania przygotowanego przez nauczyciela na podstawie wcześniej ustalonych założeń.

praca zespołowa

Praca w grupach - forma pracy wspomagająca aktywizujące metody nauczania. ... Świadomość tego faktu powinni wykorzystywać nauczyciele w trakcie pracy z młodzieżą, poprzez mobilizowanie uczniów do samodzielnego działania. Nauczyciel powinien być osobą wspierającą aktywność edukacyjną uczniów.

mapa myśli

Mind Mapping – szczególny rodzaj notowania, mający według jego twórców zwiększać efektywność pracy i zapamiętywania oraz aktywować intuicję dzięki wykorzystaniu synergicznej współpracy obu półkul mózgowych.

odwrócona lekcja

(ang. flipped classroom). W domu się uczymy, a w szkole ćwiczymy. Uczniowie przed każdą lekcją zapoznają się z materiałami wskazanymi przez nauczyciela (filmiki, teksty źródłowe, ilustracje, mapy itp.). Podczas lekcji mogą zdobytą wcześniej wiedzę pogłębiać i utrwalać, wykonując różne ćwiczenia, czy dyskutując na dany temat.

rybi szkielet

Metoda planowania, organizowania i oceniania własnej nauki. Metoda efektywnego współdziałania w zespole i pracy w grupie, budowania więzi międzyludzkich, podejmowania indywidualnych i grupowych decyzji.

analiza swot

Popularna heurystyczna technika służąca do porządkowania i analizy informacji. Nazwa jest akronimem od angielskich słów określających cztery elementy składowe analizy.