E-learning jest to technika nauczania/uczenia się i szkolenia, wykorzystująca dostępne media elektroniczne tj.: internet, telewizja interaktywna, przekazy satelitarne i CD-ROMy. Opisywana forma nauczania, umożliwia doskonalenie umiejętności, ukończenie  kursów, a ostatnimi czasy nawet studiów – bez konieczności kontaktu face to face (twarzą w twarz) z wykładowcą/trenerem.W Polsce e-learning występuje również pod nazwami: e-kursy, e-kształcenie, zdalne nauczanie. 

Terminy związane z e-learningiem

 

  • Online learning (nauka w sieci) – jest to zdobywanie wiedzy przy wykorzystaniu Internetu (brak zarówno fizycznie istniejących materiałów dydaktycznych, jak i bezpośredniego kontaktu z nauczycielem)

  • Mixed-mode/resorce-based/blended learning (nauka w trybie mieszanym) – metoda łącząca uczenie się bezpośrednie (poprzez kontakt face to face z nauczycielem) ze zdobywaniem wiedzy na odległość.

 

  • Learning object (obiekt uczenia się) – program, strona, plik, który jest wielokrotnie używany w trakcie e-learningu.

 

  • LMS (System Zarządzania Uczeniem się) – komplet narzędzi e-learnigu, dostępnych poprzez wspólny interfejs. System ten często przyjmuje formę platform edukacyjnych.

 

Modele e-learnigu

 

  • Bazy danych – forma wyszukiwania informacji w indeksowanych bazach danych.

 

  • Online Support–  podobnie do bazy danych, polega na wyszukiwaniu informacji, ale tym razem źródłem wszelkiej wiedzy są fora, chat roomy, biuletyny i poczty elektroniczne

33.jpg
  • Szkolenia asynchroniczne- pozwalają na naukę we własnym tempie. Kontakt z nauczycielem możliwy jest tutaj poprzez grupy dyskusyjne, e- maile i fora. Wszelkie dodatkowe materiały są dostępne w formie elektronicznej

  • Szkolenia synchroniczne– uczniowie komunikują się z instruktorem o określonej porze. Często występują w formie wirtualnej klasy jak i  wideo - konferencji.

Blended learning lub B-learning – mieszana (zintegrowana, hybrydowa) metoda kształcenia, łącząca tradycyjne metody nauki (bezpośredni kontakt z prowadzącym) z aktywnościami prowadzonymi zdalnie za pomocą komputera (M-learning). Stosunek poszczególnych elementów dobiera się w zależności od treści kursu, potrzeb studentów i preferencji prowadzącego. Metoda ta cechuje się dużą skutecznością, ponieważ pozwala na elastyczny sposób budowania szkolenia z uwzględnieniem celów, tematyki i specyfiki branży oraz grupy uczestników. Zaletą B-learningu jest z pewnością możliwość stosowania zdalnych jak i bezpośrednich form aktywizacji uczniów oraz wspólnej pracy on-line nauczyciela i uczniów. Organizacja czasu w B-learningu jest swobodna dzięki zajęciom zdalnym, a nie wymuszona jak w przypadku tradycyjnych zajęć stacjonarnych.