PRAWO AUTORSKIE

tematyczne zestawienie materiałów źródłowych opracowane w oparciu o źródła wiedzy i informacji dostępne w zasobach Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej we Wrocławiu i sieci bibliotek pedagogicznych Dolnego Śląska.

Publikacje zwarte
111.jpg
Dozwolony użytek utworów w mediach / Elżbieta Czarny-Drożdżejko. Warszawa: Difin, 2016. - 258 s.

Opracowanie w sposób kompleksowy prezentuje zakres dozwolonego korzystania przez media z cudzych utworów na podstawie licencji ustawowych zawartych w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Analizą objęte zostały uprawnienia, które mogą mieć zastosowanie w działalności prasowej z uwzględnieniem najnowszych zmian dokonanych w tej materii. Autorka przeanalizowała możliwości wtórnego rozpowszechnienia przez media utworów i ich opracowań na podstawie art. 25 pr. aut. Oprócz tego poszczególne rozdziały dotyczą między innymi prawa do korzystania z przemówień, mów, wystąpień, wykładów i kazań, prawa do korzystania z utworu w ramach parodii, pastiszu i karykatury, czy prawa do przypadkowego włączenia cudzego utworu do własnego.

Czytelnik dowie się o kontrowersjach i sporach dotyczących interpretacji poszczególnych instytucji dozwolonego użytku publicznego.

223.jpg
Ochrona praw autorskich : zarys wykładu dla nieprawniczych kierunków studiów / Aleksandra Bagieńska-Masiota. - Stan prawny na dzień 1 września 2015 r. Warszawa : Difin, 2015. - 196 s.

Podręcznik stanowi aktualną syntezę wiedzy z zakresu praw autorskich, przedstawioną w przystępny sposób. Nowością w zakresie nauczania praw autorskich jest jednoczesne wprowadzenie czterech elementów zwiększających zrozumienie treści. Są to:

  • uzupełnienie wykładu o elementy podstawowej wiedzy z zakresu różnych dyscyplin prawniczych, w tym prawoznawstwa, prawa cywilnego oraz prawa karnego

  • zamieszczenie treści analizowanych przepisów w tekście

  • ilustrowanie treści licznymi przykładami

  • synteza zagadnień w formie tabel

 

334.jpg
Prawo autorskie / Janusz Barta, Ryszard Markiewicz. - Stan prawny na 25 lutego 2008 r. Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2008. - 395, [1] s.

Książka w sposób kompleksowy przedstawia problematykę prawa autorskiego. Jest równocześnie przewodnikiem po spornych i aktualnych zagadnieniach w tej dziedzinie. Czwarte wydanie zostało istotnie rozszerzone i zmienione - blisko 30% materiału dodano lub zasadniczo zmodyfikowano. Spowodowane to było zmianą stanu normatywnego (dwie nowelizacje polskiego prawa autorskiego w 2015 roku) i niektórych poglądów autorów, a także rozbudową analizy wybranych kwestii, np.: - "ściągania" nielegalnych plików z internetu, - dopuszczalności używania odnośników (linków), - dzieł osieroconych, - zasad stosowania testu trójstopniowego. Autorzy uwzględnili problemy prawa autorskiego poruszane na studiach podyplomowych prowadzonych w Katedrze Prawa Własności Intelektualnej UJ, a także stanowiące przedmiot sporów sądowych lub opinii prawnych. Omówili również odpowiednie aspekty prawa Unii Europejskiej.

444.jpg
Prawo autorskie i prawa pokrewne / wprow. Janusz Barta, Ryszard Markiewicz. - 5. wyd., stan prawny na 1 maja 2011 r. Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2011. - 323, [1] s.

Książka jest przewodnikiem po polskim i międzynarodowym prawie autorskim. Prezentuje całość problematyki tej gałęzi prawa (łącznie z kwestiami organizacji zbiorowego zarządzania i ochrony baz danych) w świetle aktualnego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
 

Najnowsze   wydanie  zawiera omówienie  ostatnich zmian  do  ustawy o prawie  autorskim i prawach  pokrewnych,

w tym:

  • dotyczących dozwolonego sposobu korzystania z określonych utworów przez osoby niewidome lub z dysfunkcją wzroku,

  • wynikających z nowej ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, odnoszących się m.in. do prawa pierwszeństwa uczelni do opublikowania pracy dyplomowej studenta.

555.jpg
Prawo autorskie w pracy bibliotekarza / Bolesław Howorka ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. -- Warszawa : Wydawnictwo SBP, 2012.. - 375, [1] s.

Problematyka prawa autorskiego jest obecnie jednym z ważniejszych elementów wiedzy współczesnego bibliotekarza pracującego w różnego typu bibliotekach, od naukowych do publicznych. Znajomość podstawowych zasad związanych z ochroną własności intelektualnej to obowiązek każdego bibliotekarza. Szeroki zakres usług bibliotek w zakresie działalności kulturalnej, edukacyjnej, informacyjnej, dokumentacyjnej, a także wydawniczej i naukowej determinuje wielość różnorodnych zadań stawianych przed bibliotekarzem, który na co dzień ma do czynienia z prawem autorskim. Zatem ustawa o prawie autorskim dotyka bezpośrednio szerokiej gamy działań bibliotek i oferowanych przez nią usług.

661.jpg

Prawo autorskie w pracy bibliotekarza / Bolesław Howorka ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Warszawa: Wydawnictwo SBP, 2012. -  375, [1] s.

Publikacja stanowi kompendium wiedzy o prawie autorskim. Rozdziały wstępne dotyczą historii prawa autorskiego, przepisów i dyrektyw Unii Europejskiej (Konwencja berneńska) oraz przepisów o kosztach uzyskania przychodów przez twórców. Autor omówił kolejno wszystkie artykuły prawa autorskiego, zwracając szczególną uwagę na kwestie ważne dla bibliotekarzy. Uwagi i komentarze autora są opatrzone informacjami o orzeczeniach sądowych oraz o wyjaśnienia ministerstw, zwłaszcza Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W ostatnim rozdziale omówione są inne ustawy związane z prawem autorskim. Załączniki do książki stanowią: Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Akt paryski Konwencji berneńskiej o ochronie dzieł literackich i artystycznych sporządzony w Paryżu dnia 24 lipca 1971 r. oraz Dyrektywa 2001/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 maja 2001 r. w sprawie harmonizacji niektórych aspektów praw autorskich i pokrewnych w społeczeństwie informacyjnym.

Publikacje elektroniczne
777.jpg

Umowa licencyjna w prawie autorskim [Dokument elektroniczny] : aktualne umowy gospodarcze / Joanna Sitko.- Dane tekstowe (1 plik pdf ; 6,88 MB). Warszawa: Verlag Dashöfer, 2010. (Fachowa Książka ) (Prawo i Zarządzanie). - Tyt. z ekranu tytułowego.

Publikacja w przystępny sposób objaśniająca zagadnienia związane z zawieraniem umów licencyjnych zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa autorskiego.Publikacja szczegółowo omawia zagadnienia dotyczące zawierania umów licencyjnych na gruncie prawa autorskiego. Odnosi się przy tym do regulacji zarówno prawa europejskiego, jak i prawa polskiego.
 

W książce Joanny Sitko znajduje się komentarz prawny do tak istotnych zagadnień jak rozwiązanie umowy czy skutki jej niewykonania lub nienależytego wykonania, opis treści umowy licencyjnej oraz tematycznie dostosowany wybór orzecznictwa sądowego. Wszystkie interpretacje odnoszą się do aktualnych przepisów prawnych.