Prawa autorskie - definicja

Ogół praw przysługujących twórcy utworu, w tym prawo twórcy do decydowania o sposobie korzystania z utworu i czerpania z niego korzyści.

PRAWA ZALEŻNE - Prawa do rozporządzania i korzystania z opracowania, nabywane od twórcy utworu macierzystego.

TWÓRCA - Osoba, która stworzyła utwór.Domniemywa się, że twórcą jest:

1) osoba, której nazwisko w tym charakterze uwidoczniono na egzemplarzach utworu

2) której autorstwo podano do publicznej wiadomości w jakikolwiek inny sposób w związku z rozpowszechnianiem utworu.

 

Dopóki twórca nie ujawnił swojego autorstwa, w wykonywaniu prawa autorskiego zastępuje go producent lub wydawca, a w razie ich braku – właściwa organizacja zbiorowego zarządzania prawami autorskimi.

UTWÓR

 

Każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia. Utwór podlega ochronie, wynikającej z prawa autorskiego. W szczególności utworami objętymi ochroną prawno-autorską są:

1) filmy,
2) muzyka,
3) fotografie,
4) książki,
5) piosenki,
6) plakaty,
7) przedstawienia teatralne,
8) projekty architektoniczne.

Nie stanowią przedmiotu prawa autorskiego:

  • akty normatywne lub ich urzędowe projekty,

  • urzędowe dokumenty, materiały, znaki i symbole,

  • opublikowane opisy patentowe lub ochronne,

  • proste informacje prasowe.

Z takich utworów możemy korzystać w sposób dowolny.