SCENARIUSZE

1

Szkoła średnia

Inni to także my. Czy jestem tolerancyjnym człowiekiem?

Beata Walczak, Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Pile

Motto: „Nie zgadzam się z tym co mówisz, ale będę bronił twego prawa do mówienia tego” Helvetius (1715-1771)

Zastosowane metody: 

 • słowna - dyskusja wielokrotna, burza mózgów

 • praktyczna - praca w grupach (tworzenie form propagujących postawę tolerancji , np. apel, wiersz, scenka dramowa)

 • pokazowa - autorzeźba (drama)

Efekty:

Nabycie umiejętności o różnicowania postaw tolerancji i nietolerancji o stosowania w codziennym życiu postawy tolerancji.

zobacz scenariusz

4

Klasy V-VIII 

Świat widziany wieloma oczami, czyli od empatii do tolerancji

Izabela Meyza, ekspertka Fundacji Szkoła z Klasą

Przydatne nie tylko dla nauczycieli. Jeśli takich lekcji nie ma w szkole Twojego dziecka, skorzystaj z poniższych materiałów. Przydadzą się do rozmowy z dzieckiem czy ciekawej dyskusji ze wszystkimi domownikami.

zobacz więcej

7

Klasy I-III

Można różnić się pozytywnie

Zachodniopomorskie TPD

Przeciwdziałanie dyskryminacji, marginalizacji, wykluczeniu.

Efekty zajęć:

 • uczestnicy stosują właściwe formy wyrażania swoich opinii o różnicach dot. wyglądu i zachowaniu ludzi,

 • uczestnicy znają konstruktywne sposoby przeciwstawiania się przejawom dyskryminacji,

 • uczestnicy znają prawa człowieka, uczestnicy potrafią dostrzec bariery dla osób niepełnosprawnych i świadomie poszukują ich rozwiązań.

zobacz scenariusz

10

Przedszkole

Jesteśmy różni, ale tacy sami

Agata Więcek

scenariusz zajęć dla dzieci 4, 5 i 6 letnich

Po zajęciach dziecko:

 • wyraża swoje przeżycia w pracy plastycznej

 • współdziała w parze  z kolegą

zobacz scenariusz

2

Szkoła średnia 

Każdy z nas może być „inny” - o tolerancji

Jolanta Prejs

Scenariusz zajęć z wykorzystaniem elementów biblioterapii wychowawczej, dla uczniów klas licealnych. 

Zajęcia realizowane w trzech etapach:

 • rozmowa o niepełnosprawności: Inny wcale nie znaczy gorszy. Przykłady osób niepełnosprawnych, które mimo swej ułomności byli lub są aktywnymi ludźmi.

 • rozmowa na temat znanych uczniom książek poruszających tematykę „inności”,

 • rozmowa ukierunkowana na uświadomienie uczniom zjawiska „inności pozornej” – jak powstaje, do czego może doprowadzić.

zobacz na stronie Szkolnictwo.pl

5

Klasy V-VIII 

Jak stworzyć przepis na tolerancję?

Michalina Jarmuż

Uczniowie rozpoczną lekcję od poznania i wykorzystania formułek i gestów powitalnych z całego świata. Następnie wezmą udział w grze symulacyjnej - zasiądą do wspólnego stołu jako przedstawiciele różnych kultur. Szanując zasady i ograniczenia wszystkich, uzgodnią i przygotują posiłek. Wiedzę i doświadczenie z ćwiczeń wykorzystają do zdefiniowania, czym są wartości i co odróżnia je od norm zachowania.

zobacz na stronie Uniwersytet Dzieci

8

Klasy I-III

Dlaczego każdy z nas jest inny?

Agnieszka Kolbiarz-Juszczak

Dlaczego ważne jest, by ludzie różnili się między sobą?

Podczas lekcji uczniowie będą mieli okazję do samodzielnego poszukiwania własnych mocnych stron. Zastanowią się, na czym polega różnorodność i jakie płyną z niej korzyści. Zaprezentują swoje pasje w formie kalamburów i utworzą wspólny kolaż. Poznają różnorodne zawody czytając wiersz Juliana Tuwima.

zobacz na stronie Uniwersytet Dzieci

11

Przedszkole

Cykl 5 zajęć o kształtowaniu postaw tolerancji

Elżbieta Matysiak

1. Temat: Jaki jestem?
Cele: Budowanie pozytywnego obrazu samego siebie.

2. Temat: Świat w moim kolorze.
Cele: Poznawanie swoich stanów emocjonalnych oraz nabywanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach przykrych.

3. Temat: Kim jest mój kolega?
Cele: Kształtowanie umiejętności współpracy w zespole.

4. Temat: Lekcja tolerancji.
Cele: Przybliżenie dzieciom postawy tolerancji wobec innych.

5. Temat: Jesteśmy sobie potrzebni.
Cele: Odczuwanie wartości tolerancji
w sytuacjach dokonywania oceny bohaterów opowiadania.

zobacz na stronie Profesor.pl

3

Szkoła średnia

Sztuka życia w społeczności 

oprac. Sylwia Żmijewska-Kwiręg

Scenariusz można wykorzystać w całości lub zaadaptować na potrzeby grupy uczniowskiej. Materiał zawiera dodatkowe treści i aktywności, dobre praktyki oraz inspiracje i źródła podane przez CEO.

Cele, metody i bogate treści. Pomysły na dodatkowe zadania takie jak np. minisonda, praca z filmem, propozycja debaty oksfordzkiej.

Dodatkowe materiały:

 • konformizm i nonkonformizm w szkole

 • kapitał społeczny

 • jak rozmawiać o uchodźcach

 • jak rozmawiać na trudne tematy - polecane metody

zobacz na stronie CEO

6

Klasy V-VII 

Uczmy się tolerancji

Magdalena Małek

Treści zawarte w scenariuszu zrealizowanej (...) lekcji otwartej uwzględniają rozwój kompetencji kluczowych u uczniów, a w szczególności kształtowanie umiejętności społecznych i obywatelskich. Dotyczą one zdolności skutecznego i konstruktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym oraz angażowania się w aktywne i demokratyczne uczestnictwo, szczególnie w społeczeństwach charakteryzujących się coraz większą różno-rodnością.

publikacja ORE

9

Klasy I-III

Jesteśmy różni, ale tacy sami

Agnieszka Wiśniewska

Konspekt zajęć edukacja wczesnoszkolna.

Uczeń:

 • potrafi wyjaśnić pojęcia: „tolerancja” i „niepełnosprawność”,

 • zna różne rodzaje niepełnosprawności,

 • umie scharakteryzować własną postawę wobec niepełnosprawności,

 • uważnie słucha treści opowiadania oraz wypowiedzi kolegów,

 • aktywnie uczestniczy w dyskusji formułując pytania i wypowiedzi adekwatne do kontekstu rozmowy.

zobacz na stronie Pedagogika specjalna

12

Przedszkole

Nikt nie może być sam

Anna Pośpiech, Ewa Winconek

Scenariusz o dyskryminacji i tolerancji.

Efekty:

 • dziecko wie , kto to jest przyjaciel

- dziecko rozumie powody smutku

 • dziecko potrafi rozpoznawać i nazywać emocje

 • dziecko dostrzega potrzeby innych

 • dziecko spostrzega i nazywa cechy zewnętrzne innych osób bez ich oceniania

 • dziecko umie prezentować swoje stanowisko i wyciągać wnioski

zobacz na stronie Przedszkola nr 2
w Rykach

WIĘCEJ SCENARIUSZY - w układzie alfabetycznym