Tolerancja i poszanowanie to fundamentalne wartości związane z celami i zasadami ONZ. Tolerancja wymieniona jest w tekście Preambuły Karty Narodów Zjednoczonych. Także Powszechna Deklaracja Praw Człowieka rozpoczyna się stwierdzeniem, iż wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi w godności i prawach. Obdarowani rozumem i sumieniem powinni postępować wobec siebie w duchu braterstwa. Deklaracja Milenijna ONZ potwierdza iż tolerancja, wolność i równość są fundamentalnymi wartościami niezbędnymi we współpracy międzynarodowej. 

 

Deklaracja Zasad Tolerancji

 

Konferencja Generalna UNESCO na swojej 28 sesji w 1995 roku przyjęła Deklarację Zasad Tolerancji. Inicjatywa ta spowodowana była pogłębiającymi się zjawiskami nietolerancji, przemocy, nacjonalizmu, rasizmu i antysemityzmu, jakim towarzyszy marginalizacja i dyskryminacja mniejszości. Promocja tolerancji i poszanowania ma istotne znaczenie w tworzeniu atmosfery sprzyjającej akceptowaniu różnorodności kulturowej.

 

Artykuł 1 Deklaracji Zasad Tolerancji brzmi:

„Tolerancja to szacunek, akceptacja i uznanie bogactwa różnorodności kultur na świecie, naszych form wyrazu i sposobów na bycie człowiekiem. Sprzyja jej wiedza, otwartość, komunikowanie się oraz wolność słowa, sumienia i wiary. Tolerancja jest harmonią w różnorodności. To nie tylko moralny obowiązek, ale także prawny i polityczny warunek. Tolerancja to wartość, która czyni możliwym pokój – przyczynia się do zastąpienia kultury wojny kulturą pokoju”. 

Źródło: http://www.unic.un.org.pl/dyskryminacja/tolerancja-poszanowanie.php

Tolerancja - od łac. tolerare,
 znosić, wytrzymywać
 
oznacza cierpliwość i wyrozumiałość dla odmienności. Jest poszanowaniem cudzych uczuć, poglądów, upodobań, wierzeń, obyczajów i postępowania choćby były całkowicie odmienne od własnych, albo zupełnie z nimi sprzeczne. Współcześnie rozumiana tolerancja to szacunek dla wolności innych ludzi, ich myśli i opinii oraz sposobu życia. Szacunek ten przybiera formy wyrozumiałości i życzliwości dla tego, co nie musi być naszym udziałem, ale co cieszy się naszą akceptacją istnienia w imię demokratycznej wolności.
Więcej w serwisie:
http://www.tolerancja.pl/
Hasła związane z tolerancją
Równouprawnienie
Równouprawnienie oznacza prawną równość różnych podmiotów prawnych w ramach określonego systemu prawnego.
 
 Dyskryminacja
Dyskryminacja - forma nieuzasadnionej marginalizacji (wykluczenia społecznego), objawiająca się poprzez traktowanie danej osoby mniej przychylnie, niż innej w porównywalnej sytuacji ze względu na jakąś cechę, np. niepełnosprawność, orientację seksualną, płeć, wyznawaną religię, światopogląd, narodowość lub rasę.
Stereotyp
Stereotypy często oparte są na niepełnej wiedzy oraz fałszywych przekonaniach o świecie, utrwalone są przez tradycję i trudno podlegają zmianom, a w szczególności odrzuceniu.
              Uprzedzenie
rodzaj postawy polegającej na odrzucaniu czegoś lub kogoś bez racjonalnych przesłanek.

  Nauczanie Jana Pawła II nt. tolerancji

Papieskie nauczanie na temat tolerancji odwołuje się do soborowej "Deklaracji o wolności religijnej" z jej dowartościowaniem godności każdej osoby ludzkiej poszukującej prawdy, co wyklucza przymus:

Prawdy należy szukać […] przez wolne dociekania, przez nauczanie i wychowanie, wymianę myśli i dialog. Dlatego wszyscy są zobowiązani do szacunku wobec każdego.

więcej na:

http://www.centrumjp2.pl/wikijp/index.php?title=Tolerancja

Odmienność spotyka nas dziś na każdym kroku. Nasze dzieci mają z nią do czynienia o wiele częściej niż my, kiedy byliśmy mali. Początkowo jej nie dostrzegają, później często piętnują, a czasem stają się nieśmiałe z powodu własnej odmienności. Lekcja tolerancji przyda się więc w każdej sytuacji.

 

                        Pytanie brzmi – jak ją przeprowadzić?
 
                                                                                                                                       więcej na:

http://czaszdziecmi.pl/advices/wychowawczo/show/397-uczac-dziecko-tolerancji

©   WebowaDBP 

      UT, ACh

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now