top of page

Arteterapia stanowi doskonałą formę uzupełniającą procesu edukacyjno-terapeutycznego. Może pełnić funkcję kształcącą, szkoleniową, działalności praktycznej czy kompetencyjną. Stosowana jest zwłaszcza u dzieci, młodzieży, seniorów i osób chorych.

Co to jest arteterapia ?


Arteterapia znana jest również jako terapia sztuką, artepsychoterapia czy kulturoterapia. Istnieje wiele jej definicji. Jedna z nich głosi, iż jest to działanie lecznicze za pośrednictwem środków sztuki bez korzystania z zasobów medycyny konwencjonalnej. Według kolejnej arteterapia jest wykorzystaniem środków artystycznych do wyrażania i przepracowywania trudności osoby w niej uczestniczącej. Jednak najszerszą i najczęściej przytaczaną jest definicja stworzona przez Amerykańskie Stowarzyszenie Arteterapeutów, zgodnie z którą arteterapia jest profesjonalną formą pomocy, w której wykorzystuje się twórczość artystyczną w celu poprawy psychicznego i fizycznego dobrostanu klientów w każdym wieku. Bazuje ona na idei, że proces twórczy jest związany z niewerbalną autoekspresją i ma właściwości leczące i poprawiające jakość życia. W znaczeniu szerszym terapia przez sztukę polega na ukazywaniu pozytywnych, radosnych stron życia – zapobiega pesymizmowi i postawie negacji, rozprasza poczucie beznadziejności życia itp.

Do kogo skierowana jest arteterapia?

W procesie tym uczestniczą dwie strony – po pierwsze osoba wspomagana przejawiająca jakieś zaburzenia w sferze psychicznej, fizycznej czy społecznej, po drugie osoba wspomagająca, czyli arteterapeuta. Problematyką arteterapii interesuje się coraz więcej terapeutów, pedagogów i animatorów kultury. Może być ona prowadzona indywidualnie i grupowo. Najczęściej zastosowanie znajduje: arteterapia dla seniorów, osób niepełnosprawnych intelektualnie i dzieci oraz arteterapia w resocjalizacji.

Schorzeniami leczonymi przy wykorzystaniu arteterapii są zwłaszcza: autyzm, ADHD, zaburzenia psychotyczne, zachowania, afektywne i osobowości, konsekwencje wykorzystania seksualnego, psychologiczne konsekwencje chorób nowotworowych, uzależnienia oraz trauma i przeżycie straty.

Główne cele przyświecające arteterapii to:

 • diagnoza potrzeb emocjonalnych, poznawczo–rozwojowych i możliwości manualnych,

 • wzrost zdolności percepcyjno–poznawczych, emocjonalno–społecznych,

 • uzewnętrznianie przeżyć i doznań, socjalizacja i usprawnianie możliwości ruchowych,

 • relaksacja, odreagowanie wewnętrznych napięć, niepowodzeń, frustracji i agresji.

Cele szczegółowe arteterapii stanowią:

 

 • pobudzenie wszechstronnego rozwoju,

 • rozwijanie zainteresowań i uzdolnień,

 • stwarzanie możliwości do własnych wypowiedzi za pomocą różnorodnych środków artystycznych,

 • wyposażenie w niezbędne umiejętności plastyczne oraz wiedzę z tego zakresu,

 • rozwijanie sprawności manualnej,

 • podnoszenie poziomu samoakceptacji,

 • zrozumienie istoty samodzielności i odpowiedzialności za wykonane zadanie,

 • uaktywnienie i otwarcie się osób mających problemy w kontaktach z innymi,

 • optymalizacja jakości życia polegająca na zapobieganiu trudnościom życiowym i przezwyciężaniu przeszkód stojących na drodze do samorealizacji,

 • ujawnienie wszelkich zahamowań,

 • uzewnętrznienie świata własnych przeżyć i odczuć.

 

Metody arteterapii

W zakres arteterapii wchodzą metody, takie jak:

 • muzykoterapia,

 • biblioterapia (terapia za pomocą literatury),

 • teatroterapia,

 • choreoterapia (arteterapią wykorzystującą taniec oraz ruch),

 • estezjoterapia,

 • filmoterapia,

 • kulturoterapia, 

 • hortikuloterapia,

 • terapia zajęciowa,

 • plastyczna (np. zdobnictwo i dekoratorstwo, rzeźba, malarstwo, grafika, rysunek).

Czytaj więcej 

brown-paint-brush-vector-art-png-clip-ar
bottom of page