NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA W ZAKRESIE JĘZYKA OBCEGO

W Dzienniku Ustaw z dnia 24 lutego 2017 ukazało się Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej.  W rozporządzeniu znajdują się ważne zapisy dotyczące nauczania języków obcych nowożytnych na pierwszym i drugim etapie edukacyjnym.

Podstawa programowa kształcenia ogólnego w zakresie nauczania języka obcego nowożytnego jest wspólna dla wszystkich języków obcych nowożytnych i w szkole podstawowej obejmuje następujace etapy edukacyjne:

  • I etap edukacyjny : klasy I-III szkoły podstawowej

  • II etap edukacyjny : klasy IV-VIII szkoły podstawowej

Na pierwszym etapie edukacyjnym każdy uczeń obowiązkowo uczy się jednego języka obcego nowożytnego (...) Wszystkie warianty podstawy programowej kształcenia ogólnego zostały opracowane w nawiazaniu do poziomów biegłości w zakresie poszczególnych umiejętności językowych określonych w Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego: uczenie się, nauczanie, ocenianie (ESOKJ) opracowanym przez Radę Europy. Dalej czytaj tutaj

ARTYKUŁY