Geneza praw dziecka

Aż do czasów nowożytnych, dzieci uznawano za własność dorosłych i nie posiadały swobody decydowania o istotnych obszarach życia (wykształcenie, zawód). Dopiero oświeceniowa refleksja nad prawami człowieka w ogóle zapoczątkowała refleksję nad miejscem dziecka w społeczeństwie i podjęcie działań na rzecz jego ochrony.

  • 1908 – brytyjski Children Act, zabraniający zatrudniania małych dzieci w kopalniach, fabrykach i rolnictwie.

  • 1920 – powołano Międzynarodowy Związek Pomocy Dzieciom (UISE) z siedzibą w Genewie

  • 1946 – na wniosek Polski powstał UNICEF, Międzynarodowy Fundusz Narodów Zjednoczonych Doraźnej Pomocy Dzieciom

  • 1959 – przyjęto deklarację Praw Dziecka, z uwagi na charakter prawny nie uzyskała ona mocy obowiązujące

  • 1989 – w ramach ONZ została uchwalona Konwencja o Prawach Dziecka

  • 1991 – Polska ratyfikowała Konwencję o Prawach Dziecka

  • 2000 – w Polsce powołano urząd Rzecznika Praw Dziecka

Geneza praw dziecka [Unicef.pl]

Deklaracja praw dziecka

O rozwoju praw dziecka w Polsce i na świecie [Dziecko Krzywdzone. Teoria, badania, praktyka Vol. 16 Nr 2 (2017)]

Prawa człowieka zaczynają się od praw dziecka [Spesalvi.pl]

Wikipedia

*

Dzieci dla Pokoju