O PROFILAKTYCE, NARKOTYKACH I INNYCH SUBSTANCJACH PSYCHOAKTYWNYCH W SIECI

12.jpg

Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii - strona Biura ds. Narkomanii, którego głównym zadaniem jest podejmowanie działań na rzecz ograniczania popytu na narkotyki. Realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii w Polsce obejmuje m.in. promocję zdrowia psychicznego, promocję zdrowego stylu życia, informowanie o szkodliwości środków odurzających i substancji psychotropowych oraz działalność interwencyjną.

9.jpg

Stowarzyszenie MONAR - strona stowarzyszenia, które działa w trzech podstawowych obszarach: pomaga osobom uzależnionym, bezdomnym oraz zajmuje się szeroko pojętą profilaktyką zachowań ryzykownych. Na stronie znajdziesz m. in. wiele materiałów propagujących szeroko rozumiana profilaktykę uzależnień.

6.jpg

Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii (CINN)  - jest działem Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii odpowiedzialnym za prowadzenie krajowego systemu informacji o narkotykach oraz monitorowanie aktywności podejmowanych na rzecz przeciwdziałania narkomanii. CINN powstało w ramach procesu akcesyjnego Polski do Unii Europejskiej. CINN pełni rolę punktu kontaktowego dla Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (EMCDDA) z siedzibą w Lizbonie. Prowadzi krajowy system informacji o narkotykach oraz monitoruje działania podejmowane na rzecz przeciwdziałania narkomanii na poziomie krajowym i międzynarodowym. Ponadto realizuje i inicjuje badania dotyczące problemu narkotyków i narkomanii oraz opracowuje i udostępnia ich wyniki.

5.jpg

Narkotyki.pl - serwis informacyjny o uzależnieniu od narkotyków i innych substancji. Korzystając z obszernej bazy wiedzy serwisu dowiesz się co powodują, i jak wyglądają.  Podzielisz się także swoimi problemami lub pomożesz innym ustrzec się lub wyjść z uzależnienia na forum. Możesz tu wraz z innymi użytkownikami tworzyć społeczność, która pokaże prawdziwą stronę uzależnień.

4.jpg

Narkotyki i Ty - najstarszy i największy polski serwis antynarkotykowy prowadzony przez lekarzy.

3.jpg

dopalacze.info.pl - o narkotykach i dopalaczach od A do Z - kompendium wiedzy, a także strona na której znajdziesz porady jak postępować aby nie wpaść w nałóg, jak pomagać uzależnionym. Ponadto porania online oraz telefon zaufania dla uzależnionych.

1a.jpg

Uzależnienia - strona internetowa poświęcona uzależnieniom.

13.jpg

PORADNIA narkomania.org.pl - serwis adresowany do wszystkich osób, które stykają się z problemem narkomanii – zarówno do młodych ludzi (którzy biorą lub nie biorą), ich rodziców, jak i nauczycieli i specjalistów, zajmujących się terapią osób uzależnionych od narkotyków. Poprzez e - Poradnię istnieje możliwość skorzystania z:

 

  • anonimowych porad specjalistów: lekarza, prawnika i psychologa,

  • bazy ośrodków pomocowych,

  • wykazu aktów prawnych dotyczących narkomanii,

  • fachowych artykułów dla specjalistów i rodziców,

  • przeglądu książek i czasopism dotyczących problemu narkotykowego

6a.jpg

Rzecznik Praw Osób Uzależnionych - zadaniem Rzecznika jest monitorowanie przejawów dyskryminacji osób używających narkotyków bądź/i uzależnionych od nich oraz reagowanie na przypadki nierównego traktowania. Głównym rodzajem oferowanej pomocy są bezpłatne porady prawne oraz prowadzenie spraw w zakresie sporządzania pism procesowych.

Biuro Rzecznika zajmuje się również interwencjami, mającymi na celu poprawę jakości leczenia uzależnień w Polsce oraz zmianę systemu leczenia, który głównie kieruje się zasadą drug free.

13a.jpg

Anonimowi Narkomani to międzynarodowa społeczna wspólnota zdrowiejących narkomanów, organizująca ponad 67 000 mityngów tygodniowo w 139 krajach. Oferuje terapię w oparciu o program 12 kroków i regularne uczestnictwo w mityngach. Uczestnictwo jest otwarte dla wszystkich narkomanów, niezależnie od rodzaju używanych narkotyków lub sposobów ich łączenia. 

1b.jpg

Narkomania.edu.pl - strona Platformy Edukacyjnej w Zakresie Problematyki Narkomanii dla pedagogów szkolnych, nauczycieli, specjalistów psychoterapii uzależnień oraz dla lekarzy wszystkich specjalizacji. Platforma pozwala na samodzielną naukę i zdobywanie umiejętności. 

Na platformie znajdą Państwo:

  • wykłady tematyczne obejmujące wiedzę o poszczególnych substancjach psychoaktywnych, mechanizmach uzależnienia, symptomach mogących świadczyć o używaniu substancji, czynnikach ryzyka i czynnikach chroniących przed sięganiem po środki zmieniające świadomość, objawach zatrucia nowymi substancjami psychoaktywnymi, współwystępujących problemach psychicznych a także informacje na temat wczesnej interwencji, rodzajach podejść terapeutycznych, w tym także o filozofii redukcji szkód zdrowotnych,

  • filmy instruktażowe demonstrujące modelowe scenki jak rozmawiać z używającym narkotyków pacjentem, uczniem oraz rodzicem,

  • tematyczne linki i materiały do pobrania

5c.jpg

Mądraochrona, mniejsze ryzyko - portal dla rodziców i specjalistów o zachowaniach ryzykownych wśród młodzieży.

5b.jpg

Polska Sieć Polityki Narkotykowej - organizacja powołana w 2008 r. jako inicjatywa obywatelska przez grupę specjalistów pracujących z osobami uzależnionymi oraz osobami używającymi narkotyków. W 2014 r. powstała także Fundacja Polska Sieć Polityki Narkotykowej, która realizuje misję i wizję Sieci poprzez liczne projekty i inicjatywy. W oparciu o rzetelną wiedzę oraz badania naukowe dotyczące zagrożeń i potencjału związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, fundacja promuje najnowsze osiągnięcia naukowe w dziedzinie terapii uzależnień oraz medycznego zastosowania tych substancji.

1.jpg

Uzależnienie.com.pl - strona poświęcona wielu rodzajom uzależnień: od substancji psychoaktywnych oraz behawioralnym.