Zintegrowana Strategia Umiejętności 2030
(część szczegółowa)
– dokument przyjęty przez Radę Ministrów

Edukacja formalna, poza-formalna i nieformalna,
kształcenie osób dorosłych

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/5

strony www:

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa
w roku szkolnym 2021/2022

1

Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny.

4

Działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów, zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego.

2

Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro.

5

Rozwój umiejętności zawodowych w edukacji formalnej i pozaformalnej.

3

Kanon edukacji klasycznej, wprowadzenie w dziedzictwo cywilizacyjne Europy, edukacja patriotyczna, nauczanie historii oraz poznawanie polskiej kultury.

6

Rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne.